Vedtægter

§ 1 Navn & Hjemsted
Foreningens navn er ØSTHIMMERLANDS KUNSTGRÆSBANE.
Foreningen er stiftet den 7/2 2017.
Foreningens adresse er Skolevej 1, 9574 Bælum.

§ 2 Stiftelse
Kunstgræsforeningens stifter er Bælum Solbjerg Idrætsforening med indskud af de indkomne beløb fra Rebild kommune, fonde, private indskud og BSI’s egne midler.

§ 3 Foreningens formål
Foreningen er almennyttig og politisk uafhængig.
Foreningens formål er at etablere, eje og drive kunstgræsbanen, Skolevej 1D, 9574 Bælum.
Kunstgræsbanen skal udlejes til BSI, som derved får den fulde brugsret til kunstgræsbanen.

§ 4 Medlemmer
I foreningen kan der kun optages medlemmer af bestyrelsen i BSI eller personer, der er udpeget af bestyrelsen i BSI.

§ 5 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtagning og underskrift.

§ 6 Bilagskontrollanterne
Bilagskontrollanterne vælges for 2 år ad gangen.
Bilagskontrollanterne må ikke være medlem af foreningens bestyrelse.
Bilagskontrollanterne skal kontrollere foreningens bilag og kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt eller pr. mail på bestyrelsens foranledning og med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.
Dagsorden på ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 bilagskontrollant.
8. eventuelt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af emner, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generaforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelse, mødtes ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 3 og højest 7 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg af bestyrelsen kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter generalforsamlingen med økonomiansvarlig og sekretær-
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede, heraf skal formand og økonomiansvarlig være til stede.
Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse og fastlægger de økonomiske rammer for driften af foreningen.
Bestyrelsen kan ikke personligt hæfte for lån optaget af eller forpligtigelser påtaget af foreningen.
Bestyrelsen planlægger fremtidens målsætninger og lægger strategi herfor samt påser at allerede lagte rammer efterleves.

§ 10 Tegning
Foreningen kan tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være formaden eller ved denne forfald den økonomiansvarlige – eller af den samlede bestyrelse.

§ 11 Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.
Foreningens opløsning skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer begge generalforsamlinger.
Ved opløsning tilfalder foreningens evt. formue almennyttige formål.

Bælum, den 7/2 2017.

 
KONTAKT 


Fmd.
Ønsker du at booke banen, kan du kontakte: Christian Lassen 6170 8304.

 
FAKTABOKS


✓ 11 mandsbane
✓ 7 & 8 mandsbaner
✓ 3 & 5 mandsbaner
✓ Nordjyllands flottest beliggende kunstgræsbane

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Nicolai Niemann