Vedtægter

Vedtægter for Bælum Møllelaug

Vedtægter for Bælum Møllelaug vedtaget den den 23. januar 1992

Vedtaget på den stiftede generalforsamling den 23. januar 1992.

1. Navn.
1.1 Foreningens navn er Bælum Møllelaug.

2. Medlemmer.
2.1 Enhver, personer såvel som virksomheder, institutioner o. lign., kan blive medlem af lauget. 
2.2  Bestyrelsen kan fastlægge eventuelle procedure i forbindelse med lauget. 

3. Formål.
3.1 Lauget skal arbejde for en restaurering af Bælum Mølle, gerne således at denne igen kan komme til at fungere som mølle. 
3.2 Lauget skal på længere sigt arbejde for etablering af et lokalhistorisk museum gerne i forbindelse med Bælum Mølle, samt et attraktivt naturområde omkring møllen. 
3.3  Lauget skal i øvrigt gennem sit hele virke søge at få alle lokale kræfter engageret i ovennævnte opgaver. 

4. Kapital.
4.1  Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
4.2 Da det næppe vil være muligt gennem kontingenter at tilvejebringe de fornødne midler til restaureringen af Bælum Mølle m.v., skal bestyrelsen gennem ansøgning til fonde, virksomheder m.fl. samt gennem afholdelse af arrangementer o. lign. søge at fremskaffe yderligere midler. 

5. Samarbejde.
5.1  Bælum Mølle ejes af Skørping Kommune. 
5.2  Bestyrelsen skal foranledige udarbejdet en aftale med Skørping Kommune, der sikre at Bælum Mølle altid eller i et nærmere fastlagt (langt) åremål vil være til disposition for Bælum Møllelaug. 
5.3  Aftalen skal indeholde en overordnet opgavefordeling mellem lauget og kommunen. 

6. Ordinær generalforsamling.
6.1  Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. 
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis. Indkaldelsen skal udover tid og sted angive dagsordenen. 
Bælum Møllelaug 
6.3 Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal altid omfatte følgende
1. Valg af en dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning, og godkendelse heraf.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Planlagte aktiviteter i det kommende år samt fremlæggelse af budget. 5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer og suppleanter.
9. Eventuelt. 
6.4 Forslag fra medlemmerne skal for at de kan blive behandlet på generalforsamlingen være fremkommet til formanden senest 24 timer før generalforsamlingen. Forslag der indebærer vedtægtsændringer skal dog indleveres senest 31. december. 
6.5 Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der ligeledes afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan dog kræve skriftlig afstemning. 
6.6  Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
6.7 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke vedtægterne bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
6.8  For de emner der behandles på generalforsamlingen fører den valgte referent en beslutningsprotokol. Et hvert medlem har krav på at få denne forevist til gennemlæsning. 

7. Bestyrelsen.
7.1  Bestyrelsen udgør laugets daglige ledelse. 
7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 udpeges af kommunen, 6 vælges på generalforsamlingen for 2 år. 3 medlemmer er på valg hvert år. Efter første år er der 3 medlemmer på valg efter lodtrækning. Der kan ske genvalg. 
7.3 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasser og en sekretær. I den forbindelse skal bestyrelsen tilstræbe at formand og kasser ikke kommer på valg samtidig. 
7.4  Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer heraf er repræsenteret. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens og i hans fravær næstformandens stemme afgørende. 
7.5 For de emner der behandles på bestyrelsesmøderne føres en beslutningsprotokol. De deltagende bestyrelsesmedlemmer skal ved deres underskrift heri bekræfte at de har læst og godkendt protokollen. 

8. Vedtægtsændringer.
8.1 Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. 
Bælum Møllelaug 

9. Ekstraordinær generalforsamling.
9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid kræves afholdt hvis
1. beslutning herom er truffet på en generalforsamling.
2. 4 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
3. 20% af foreningens medlemmer anmoder herom.
Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling efter pkt. 3) skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen med angivelse af den dagsorden der ønskes behandlet. 
9.2 Bestyrelsen foranlediger den ekstraordinære generalforsamling afholdt senest 5 uger efter behørig anmodning herom fremsættes. Indkaldelse sker i overensstemmelse med pkt. 6.2. 

10. Regnskab og revision.
10.1 Laugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen af lauget og til 31. december 1992.
10.2 For hvert år udarbejdes et regnskab, der underskrives af den samlede bestyrelse. Har et eller flere bestyrelsesmedlemmer bemærkninger til regnskabet skal dette fremgå af en anmærkning herpå. 
10.3 De på generalforsamlingen valgte revisorer underskriver ligeledes regnskabet. Såfremt en eller begge har bemærkninger til regnskabet skal dette fremgå af en anmærkning herpå. 

11. Laugets opløsning.
11.1 Ved indkaldelse til generalforsamling hvorpå der er stillet forslag om opløsning af lauget, skal dette tydeligt fremgå af indkaldelsen. 
11.2 Beslutning om laugets opløsning kræver at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen samt at forslaget får tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
11.3 Såfremt forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, men kravet om at 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret ikke er opfyldt, indkaldes der inden 14 dage med sædvanligt varsel m.v. jvf. pkt. 6.2. til en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget om opløsning af lauget vedtages med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 
11.4 Såfremt det besluttes at opløse lauget vælges 3 personer der skal foranledige eventuelle midler i lauget anvendt på bedste måde og i overensstemmelse med laugets formål. Når denne afvikling er afsluttet skal det offentliggøres, hvorledes midlerne er anvendt.

 
KONTAKT 


Fmd. Henrik Christensen

 
WEBADRESSER 
FAKTABOKS


✓ 1750: blev Bælum Mølle opført
✓ 1767: solgt for 1200 rigsdaler
✓ 1875: købte kommunen Nørgård og dermed også møllen
✓ 1965: indstillede møllen sit virke

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


N J Jørgensen