Vedtægter

Læs om Bælum Øllaugs vedtægter

Vedtægter vedtaget på Stiftende generalforsamling, den 31. okt. 2008 med rettelser 2. marts 2012.

Bælum, den 31.oktober 2008, med rettelse 02. marts 2012.

Vedtægter For Bælum Øl-laug

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Bælum Øl-laug, og er stiftet 2008,

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er med udgangspunkt i Bælum at udbrede kendskabet til og fornøjelsen ved godt øl, hvilket primært sker ved, at medlemmerne mødes for at nyde godt øl og samtale herom.

§3 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og det er kun den, der kan ophæve eller ændre vedtægterne, og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Andre afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte!

Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:
Valg af dirigent 
Valg af referent 
Bestyrelsens beretning 
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af
Kontingent. 
Indkomne forslag 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Claus Jacobsen og Christian Riber. 
Valg af suppleanter, Kenny Soldam og Mathias Jensen 
Valg af revisor + revisorsuppleant 
Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på min. 3 personer, som selv konstituerer sig. Bestyrelsen vælges for 2 år. I ulige år er 2 på valg, og i lige år er 3 på valg. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Der vælges 2 suppleanter hvert år!
Kun medlemmer der har betalt deres medlemskontingent er stemmeberettigede.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25% af medlemmerne og indkaldes med 14 dages varsel.

§4 Bestyrelsesmedlemmer og ordinær generalforsamling
Foreningen tegnes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af 1. kvartal og skal indkaldes med min. 14 dages varsel.

§5 Kontingent
Kontingent afregnes pr. kalenderår, og fastsættes af generalforsamlingen. Indholdet i foreningens aktiviteter finansieres pr. gang. Kontingentet skal alene sikre foreningens drift mv.

§6 Alkoholpolitik
Generalforsamlingen fastlægger foreningens alkoholpolitik. Overholdelse af denne er en betingelse for medlemskab. Bestyrelsen kan idømme karantæne i forbindelse med foreningens alkoholpolitik, men intet medlem kan ekskluderes uden generalforsamlingens beslutning.

§7 Samarbejde med andre foreninger
Foreningen kan være medlem af Danske Ølentusiaster eller lignende ølfremmende sammenslutninger, og foreningen kan samarbejde med andre foreninger under hensyntagen til foreningens formål.

§8 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødtes stemmer. Eventuelt overskud af foreningen skal tilfalde Bælum Borgerforening.

Tillæg til vedtægter for Bælum Øl-laug!
Alkoholpolitik

Bælum Øl-laug drikker øl for at nyde smagen, ikke for at blive fulde. Medlemmer forventes at ”holde den gældende kammertone” til øl-aftener, både hvad angår mængde og opførsel. 
Bilkørsel i strid med færdselsloven accepteres under ingen omstændigheder i forbindelse med laugets arrangementer. Overtrædelse kan medføre eksklusion af foreningen.

Vedtagelse af vedtægter
Vedtægterne er vedtaget på Stiftende generalforsamling, den 31. okt. 2008 med rettelser 02. marts 2012.

 
KONTAKT 


Fmd. Kenny Krogh


 
FAKTABOKS


✓ Øllauget stiftet 2008
✓ årlig tur til Skagen Bryghus
✓ mange forskellige arrangementer i årets løb i Bælum Skovpavillon samt andre lokaliteter

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Anni Holland Rix