Vedtægter

Bælum Tennisklubs vedtægter

Vedtægter vedtaget den 14. juni 1982

Love og vedtægter for Bælum Tennisklub

§1 Klubbens formål
Stk. 1
Klubbens formål er at give klubbens medlemmer mulighed for at spille tennis samt at fremme interessen for tennissporten.
Stk. 2
Klubbens navn er Bælum Tennis Klub (forkortet BTK) og BTK har hjemsted i Rebild kommune med udgangspunkt i Bælum Tennisanlæg.
Stk. 3
Bælum Tennis Klub er medlem af DGI

§2 Indmeldelse, stemmeret og eksklusion
Stk. 1
Enhver interesseret har adgang til BTK gennem medlemskab enten som passiv eller aktiv. Indmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.
Stk. 2
Aktive medlemmer i en alder af 15 år har stemmeret vedrørende klubbens anliggender. I bestyrelsen kan kun indvælges to medlemmer under 18 år. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 3
Medlemskabet ophører ved:
Skriftlig udmeldelse til bestyrelsen
Grov tilsidesættelse af klubben ordensreglement. Eksklusion af et medlem skal behandles på førstkommende generalforsamling

§3 Kontingent
Stk. 1
Kontingent for den kommende sæsonfastlægges på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen kan udstede gæstekort, dog højst for en måned ad gangen. Betalingen fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer kan efter aftale medtage gæster uden beregning.
Stk. 3
Medlemmer må ikke benytte klubbens anlæg før kontingent er betalt. 

§4 Ordinær generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling og bestyrelse
Stk. 1
Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 31. marts med følgende dagsorden:
1. Formandens beretning
2. Kassererens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af suppleant
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt
Stk. 2
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan vælge kassereren uden for bestyrelsen. Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, der skiftevis afgår hver andet år.
Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller efter begæring af mindst en fjerdedel af medlemmerne i klubben.
Stk. 4
Indkaldelse til generalforsamling finder sted med mindst 14 dages varsel med skriftlig underretning til alle medlemmer
Stk. 5
Generalforsamlingen er højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig, når den er varslet korrekt uden hensyn til det antal fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende – dog ikke i personspørgsmål. Forslag om vedtægtsændring kræver 2/3 flertal
Stk. 6
Forslag til generalforsamlingen skal indleveres senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.

§5 Regnskabsår
Regnskabet går fra 01.01 til 31.12

§6 Hæftelse for gæld
Stk. 1          
BTK tegnes af formand og kasserer i forening 
Stk. 2
Bestyrelsen hæfter ikke for klubbens eventuelle gæld og medlemmerne kan ikke forpligtes ud over kontingentet. Eneste undtagelse er dog lejekontrakten med Rebild kommune

§7 Opløsning af klubben
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder nettoformuen Rebild
Kommune til fremme af idrætsformål.

Vedtaget den 20. marts 2014

 
KONTAKT 


Fmd. Kjeld Kragh

 
FAKTABOKS


✓ dejligt klubhus med mange faciliteter
✓ 2 baner – snart en 3. med kunstgræs
✓ for alle aldre og niveauer
✓ tæt på andre sportsaktiviteter
✓ omgivet af smuk natur

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


N J Jørgensen