Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2020

Vetægter

§1 Foreningens navn og formål
Foreningens navn er Bælum Borgerforening, med hjemsted i Bælum by, beliggende i Rebild Kommune.
Foreningens formål er med de til rådighed værende midler, at varetage medlemmernes lokale interesser, herunder drift og vedligeholdelse af pavillonen i Bælum Sønderskov.
Som medlemmer af Bælum Borgerforening er alle personer fra det fyldte 16 år med bopæl i Bælum og omegn, medlem mod et årligt kontingent der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§2 Stiftende generalforsamling
Bælum Borgerforening er stiftet af en kreds af borgere, der på eget initiativ er fremkommet med ideer og synspunkter til gavn for borgerne i området med en stiftende generalforsamling, hvor disse ideer og synspunkter er tilgodeset.

§3 Generalforsamling
Generalforsamlingen er Borgerforening højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Møde- og stemmeberettigede er de i § 1 nævnte personer.
Generalforsamlingen ledes af generalforsamlingens valgte dirigent. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:          
· Valg af dirigent.
· Formandens beretning.
· Fremlæggelse af regnskab
· Fastsættelse af kontingent.
· Indkomne forslag.
· Valg af medlemmer til bestyrelsen.
· Valg af suppleanter til bestyrelsen.
· Valg af 2 revisorer.
· Valg af revisorsuppleant.
· Eventuelt.
Såvel ordinær som ekstra ordinær generalforsamling, skal indkaldes med mindst 14 dages varsel på byens infotavle samt Facebook og 9574.dk.
Såfremt 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer finder anledning hertil, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Ændring af denne vedtægt eller opløsning af Borgerforening kan kun finde sted på en lovligt indvarslet generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte.
Over det på generalforsamlingen passede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§4 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling vælger en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere er de til enhver tid siddende byrådsmedlemmer, valgt på liste i lokalområdet, automatisk medlem af bestyrelsen, dog uden portefølje.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at 4 af de valgte bestyrelses medlemmer går på valg efter 1 års forløb, og de 3 øvrige på næste års generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan ikke optage lån uden generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte diverse udvalg, der er nødvendig for at varetage medlemmernes interesser.
Intet medlem af bestyrelsen må modtage vederlag af rådet for deres virksomhed. Medlemmer af bestyrelsen har ingen andel i Borgerforening formue eller eventuelt overskud, idet dette alene tilfalder Bælum Borgerforening.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for Borgerforening eventuelle gæld eller driftsunderskud. Bestyrelsen fører en protokol over sine møder.

§5 Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12. Regnskabsmaterialet revideres af 2 uafhængige generalforsamlingsvalgte revisorer/suppleant, der inden generalforsamlingen gennemgår Borgerforening kassebog med tilhørende bilag som minimum.

§6 Opløsning
I tilfælde af Borgerforening opløsning, skal eventuelle midler, herunder eventuelt overskud ved salg, benyttes til sådanne formål, som anført i § 1. Opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor


KONTAKT


Fmd. Frank Jeppesen


 
FAKTABOKS


✓ årlig generalforsamling afholdes normalt den sidste fredag i februar
✓ alle medlemmer kan deltage

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Anni Holland Rix