Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Bælum Hallen

1. Institutionens navn
Institutionens navn er Bælum Hallen. Institutionens hjemsted er Bælum By, Rebild Kommune i Region Nordjylland. Institutionen er selvejende.

2. Formål
Institutionens formål er at drive en idrætshal i Bælum, hvis hovedformål er at give gode forhold for Bælum bys og omegns befolkning til udøvelse af idræt samt kulturelt og oplysende arbejde ved foredrag, film, udstillinger og anden fritidsbeskæftigelse.

3. Regler for hæftelse
Institutionens repræsentantskab og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for hvilke alene institutionen hæfter med dens formue.

4. Øverste myndighed
Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af følgende:

  • Bælum Borgerforening: 5 repræsentanter
  • Bælum-Solbjerg IF: 7 repræsentanter
  • Bælum Tennis Klub: 3 repræsentanter
  • Bælum-Solbjerg Skole: 4 repræsentanter
  • Østhimmerlands Ungdomskole: 4 repræsentanter

5. Tilvejebringelse af kapital til drift
Det er repræsentantskabets opgave at tilvejebringe den fornødne kapital til institutionens drift.

6. Ordinær generalforsamling
Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden den 1. maj skriftligt og med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. 
Formandens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Eventuelt.

Formanden eller bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis det skønnes nødvendigt.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal endvidere afholdes, hvis mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Mødet afholdes inden 4 uger efter, at ønsket er fremsat, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel vedlagt dagsorden.

7. Beslutningsdygtighed for repræsentantskabet
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte. Forslag, der ønskesbehandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før mødet. På repræsentantskabsmøder afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer og har fuld beviskraft for, hvad der er passeret.

8. Institutionen ledes af en bestyrelse
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med 2 eller 3. 2 af den på det første repræsentantskabsmøde valgte bestyrelse er på valg efter et års forløb efter lodtrækning. Udtræder et bestyrelsesmedlem af repræsentantskabet, udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Der kan ansættes en kasserer udenfor bestyrelsen.

9. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse
Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse under ansvar overfor repræsentantskabet. Køb, salg, pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt andre ekstraordinære dispositioner er bestyrelsen kun berettiget til at foretage efter repræsentantskabets godkendelse. I forhold til tredjemand tegnes institutionen af formanden samt et medlem af bestyrelsen i forening. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af hele bestyrelsen i forening. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er tilstede. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over vedtagne beslutninger, og protokollen underskrives af bestyrelsen.

10. Regnskabsår
Institutionens regnskabsår følger Rebild Kommunes regnskabsår. Regnskabet afsluttes og tilstilles statsautoriseret revisor udpeget af Rebild Kommune inden 1. februar. Regnskabet sendes inden repræsentantskabsmødet til repræsentantskabets medlemmer samt til Rebild Kommune.

11. Anvendelse af overskud
Såfremt der ved institutionens drift eller afskrivning, herunder afdrag på prioritetsgælden, måtte fremkomme overskud, der ikke kan anvendes til dækning af underskud på tidligere års regnskaber eller passende henlæggelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelser, tab ved lejelejlighed o.l., kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af de til institutionen hørende lokaler eller bygninger. De i institutionen tilhørende midler vil være at anbringe på bank- eller sparekassekonto lydende på institutionens navn eller i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

12. Beslutning om ophør
Beslutning om institutionens ophør kan kun træffes på et med det formål særlig indkaldt repræsentantskabsmøde. Kommunalbestyrelsen kan kræve et godkendt salg og pantsætning, så længe der indestår lån med kommunegaranti. I tilfælde af insitutionens opløsning skal dens midler, herunder evt. overskud ved salg, henlægges til en fond, hvis midler skal benyttes til sådanne formål, som tager sigte på dygtiggørelse af egnens ungdom, herunder til fremme af sund idræt, uddannelsesformål eller andre beslægtede formål. Fonden skal administreres af Rebild Kommune.

Vedtagelse vedtægter
Således vedtaget på repræsentantskabsmøde i Bælum Hallen, Bælum, April 1995.

Bælum Hallens Bestyrelse

 
KONTAKT 


Centerleder Christian Lassen
T: 6170 8304

 
FAKTABOKS


✓ håndbold, badminton, Puls & Styrke, bordtennis, fodbold og boccia 
✓ cafeteria, selskabslokaler og mødelokaler

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Nicolai Niemann